Apply Now
img

B.Sc.MLT Department

Mr.Ram Bahadur Khadka
NHPC: 28 Med.Micro (HOD)
Mr.Balaram Neupane
NHPC: 19. MLT (Reader)

Mr.Khim Dhoj Karki
NHPC: 182 Med. Biochemistry ( Lecturer)
Dr. Ramesh Bhandari
NHPC: 57 Med.Micro ( Lecturer)

Mr. Jagdish Khanal
NHPC: 122 PHY ( Lecturer)
Mrs Rubee Regmi Kafle
NHPC: A-355 Diag.H.Lab (Lab Incharge)

Mrs. Kabita Bhandari
(Lab Technologist)
Mrs.Sushila Puri
(Lab Assistant)